• Sitemap
  • Nieuwsbrief
  • Home

Regels bv eenvoudiger en flexibeler

Jaarlijks worden in Nederland bijna 40.000 bv’s opgericht. Ondanks de voordelen zien veel ondernemers toch af van deze rechtsvorm. Dit komt vooral door de (te) hoge kosten en eisen. Per 1 oktober 2012 is een aantal maatregelen van kracht waardoor het gemakkelijker en goedkoper is om een bv op en in te richten.

Zo zijn:

  • de verplichte bankverklaring,
  • de accountantscontrole,
  • het startkapitaal van € 18.000,-

afgeschaft.


Door de oprichting van de bv goedkoper en eenvoudiger te maken, hoopt het kabinet twijfelende ondernemers over de streep te trekken.
Het startkapitaal wordt nu gezien als een "verzekering" voor mogelijke schuldeisers.
Om deze crediteuren te beschermen mag de bv straks geen dividend uitkeren als duidelijk is dat de onderneming zijn schulden niet kan betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld.
 

Afschaffing blokkeringregeling

De verplichte blokkeringregeling wordt afgeschaft. Deze regeling bepaalt dat als de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders.
Door de nieuwe wet is het makkelijker om de overdracht van aandelen wel of niet beperken. Na aanpassing van de statuten staat het nu iedere aandeelhouder vrij zijn aandelen te verkopen zonder te hoeven voldoen aan een aanbiedings- of goedkeuringsplicht.
 

Notariële akte blijft verplicht

Om een bv op te richten is nog steeds een notariële akte vereist. Hierin staan onder andere de statuten van de bv. Niet alleen starters hebben deze akte nodig. Ook ondernemers die bijvoorbeeld hun eenmanszaak willen omzetten in een bv. Voor de notariële akte moet een notaris ingeschakeld worden. De kosten voor deze akte zijn gemiddeld € 650,- tot € 1.000,-. Veel notarissen hebben inmiddels voor een eenvoudige bv ook al goedkopere aanbiedingen.

Het kabinet wil de verplichte notariële akte voor een eenvoudige bv afschaffen. Hiervoor is een wetsvoorstel in voorbereiding. Door de verplichte akte te schrappen, wil het kabinet de bv aantrekkelijker maken. Dit is goed voor de economie en de werkgelegenheid.

 

Andere belangrijke wijzigingen in de BV-wetgeving

  • Het is mogelijk stemrecht- en/of winstrechteloze aandelen uit te geven. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is om een bestuurder aandelen met winstrechten, maar zonder zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering, te geven.
  • De aandeelhoudersvergadering heeft de bevoegdheid gekregen om het bestuur aanwijzingen te geven.
    Het bestuur dient de instructie van de aandeelhouders op te volgen tenzij het belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
  • De aandeelhoudersvergadering (of ander statutair aangewezen orgaan) kan besluiten tot uitkering voor zover het eigen vermogen groter is dan de verplichte wettelijke of statutaire reserves (de ‘vermogenstoets'). Na een besluit van de aandeelhoudersvergadering moet het bestuur die uitkering goedkeuren. Het bestuur mag die goedkeuring slechts weigeren, indien het weet of voorziet dat de liquide middelen van de B.V. in de toekomst (volgens de parlementaire geschiedenis circa één jaar na uitkering) ontoereikend zullen zijn om de opeisbare schulden te kunnen betalen (de ‘liquiditeitstoets').

Aandeelhouders en bestuurders van bestaande B.V.'s moeten beoordelen of naar aanleiding van de Flexwet een wijziging van de statuten wenselijk en/of noodzakelijk is.